Search

Welkom in groep 7/8


Leerkrachten:
​Tara Akkerman: maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag.

​Patricia Hoff: donderdagmiddag.

Nieuws uit de groep

Snappet:

Vanaf groep 5 werken we met Snappet.  

Snappet biedt de leerstof aan door middel van een tablet. Deze tablet dient als interactieve vervanging voor de huidige werkboeken. Snappet zetten wij in bij de vakken: taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen.  

Hoe werkt het?   

De leerlingen krijgen de uitleg via het digibord. Daarna maken ze zelfstandig de opdrachten met de tablet. De leerling ziet direct hoe hij/zij de opgave heeft gemaakt en kan dit dan direct verbeteren. De leerkracht kan de leerlingen volgen tijdens de les en kan direct zien wie de stof moeilijk vindt en kan hier dan op inspelen, door bijvoorbeeld een extra instructie aan te bieden. Wanneer de les is afgerond, werkt iedere leerling op zijn of haar eigen niveau verder.  

Iedere vrijdag is er doelendag; op deze dag worden er geen nieuwe lessen gegeven, maar is er tijd voor extra instructies aan groepjes leerlingen. De leerlingen kunnen deze dag gebruiken om de doelen die gedurende dezelfde week nog niet behaald zijn, te behalen.  

 

Rekenen: 

In groep 7 wordt de getallenlijn uitgebreid naar 1 miljoen. Ook komen breuken, procenten, kommagetallen, schaal, tabellen, grafieken en het omrekenen van lengte- en inhoudsmaten aan bod. De plus-, min-, keer- en deelsommen worden gemaakt met grotere getallen. Het vlot kennen van de tafelsommen is hierbij van groot belang.  

In groep 8 worden alle bovenstaande onderdelen nog eens herhaald. Daarnaast leren de leerlingen ook bewerkingen te maken op een rekenmachine. 

Snappet werkt bij rekenen veelal met verhaaltjessommen. De leerling wordt uitgedaagd om de som uit het verhaaltje te halen en daarmee aan de slag te gaan. Voor leerlingen die moeite hebben met technisch lezen is er een luisterfunctie. De leerling heeft een koptelefoon op en de sommen worden dan voorgelezen. Op www.redactiesommen.nl kunnen de leerlingen thuis verhaaltjessommen oefenen. 

 

Spelling/taal:

Naast de normale spellingsregels wordt er in groep 7 en 8 ook veel aandacht besteed aan de werkwoordspelling. Dit doen we zowel digitaal (Snappet) als schriftelijk. In Snappet wordt er per les aan één spellingscategorie gewerkt; daarom nemen we twee keer per week een schriftelijk dictee af met de geleerde categorieën door elkaar om te controleren of de leerlingen de kennis kunnen toepassen in een andere situatie. Werkwoordspelling wordt daarnaast ook nog in een werkboek gemaakt.  

Bij taal ligt de nadruk in groep 7 en 8 vooral op de zinsontleding, de interpunctie (leestekens) en het onderscheiden van de verschillende soorten teksten (denk hierbij aan informatieve teksten, gedichten, recensies, etc.) Verder schrijven de leerlingen iedere week een verslagje van een aflevering van het Jeugdjournaal en schrijven ze iedere dinsdag een verhaal over het weekend in een dagboekje. Hierbij wordt gelet op leestekens (hoofdletters, punten, etc.) en op de opbouw van het verhaal (titel en alinea’s). 

 

Begrijpend lezen: 

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Iedere woensdag wordt er groepsdoorbrekend gewerkt met de bijbehorende teksten. De groepen worden op niveau ingedeeld, zodat iedere leerling het aanbod krijgt wat hij of zij nodig heeft. Iedere week staat er een andere strategie centraal. Om de zes weken is er een korte toets. Op vrijdag werken de leerlingen ook met Nieuwsbegrip maar dan op de tablets. Ze lezen hierbij zelfstandig een tekst en maken de bijbehorende meerkeuzevragen. Daarnaast oefenen ze met de woorden uit de tekst om de woordenschat te verbreden.    

 

Zaakvakken: 

Aardrijkskunde: iedere maandagmiddag staat dit vak op het programma. Topografie is een bijbehorend onderdeel. Dit jaar leren we de rest van Europa en maken we een start met de topografie van de wereld. Dit vak wordt getoetst. De aardrijkskunde en de topotoetsen worden afzonderlijk van elkaar afgenomen.  

Natuur: iedere dinsdagmiddag staat dit vak op het programma. Dit vak wordt niet getoetst. Het doel bij natuur is dit jaar het leren samenvatten van informatieve teksten.  

Geschiedenis: iedere donderdagmiddag staat dit vak op het programma. Bij dit vak maken de leerlingen kennis met de verschillende tijdvakken. Dit vak wordt getoetst. 

 

Engels: 

Voor Engels gebruiken we de methode Grooveme. Een methode die een thema aan de hand van hedendaagse muziek aan bod laat komen. Daarbij is veel interactie zoals: rollenspel, spelletjes en zingen. Na de les maken de leerlingen een werkblad; hierbij gebruiken ze de songtekst van het nummer dat in deze les centraal staat. Na zes lessen (drie nummers; twee lessen per nummer) volgt een toets. De leerlingen krijgen de woorden en zinnen die ze hiervoor moeten kennen mee naar huis om te leren.  

 

Muziek/verkeer:

Om de week krijgen de kinderen een les muziek of een les verkeer. Deze lessen wisselen elkaar af. De muzieklessen kunnen erg variëren; zingen, ritmes klappen, coupletten/melodieën onderscheiden, instrumenten onderscheiden, tekenen op muziek, bewegen op muziek, etc. Bij verkeer werken de leerlingen in de Jeugdverkeerskrant. Na elk krantje (twee lessen per krantje) volgt een korte toets waarvoor de kinderen thuis niet hoeven te leren. De kinderen worden hiermee voorbereid op het verkeersexamen.  

 

KIVA: 

Iedere woensdag is er een les KIVA. Met elkaar omgaan, samenwerken, gevoelens leren uiten, nieuwe mensen in een groep opnemen en hoe een groep eigenlijk werkt wordt allemaal geleerd bij KIVA. Dit wordt gedaan op creatieve en speelse wijze. De ene keer moeten de kinderen een toneelstukje doen, de andere keer maken ze een tekening, luisteren ze naar een verhaal of doen ze een spel met elkaar.  

 

Gym:  

De kinderen krijgen twee keer per week gym van de vakleerkracht: op de dinsdag- en de donderdagochtend.  

 

Huiswerk: 

Iedere week krijgen de leerlingen huiswerk van één vakgebied mee naar huis. De uitleg hiervan krijgen ze op school.  

Disclaimer